District Sultanpur

pr.jpg (19175 bytes)

Allotment of Sanitary Latrines under Total Sanitary Program

YEAR 2009-2010

Please select the block

1. Amethi 13. Jagdishpur
2. Akhandnagar 14. Jaisinghpur
3. Baldirai 15. Kadipur
4. Bazar Shukul 16. Kurwar
5. Bhadaiya 17. Kurebhar
6. Bhadar 18. Lambhua

7.

Bhetua 10. M.Khana
8. Dhanpatganj 20. P.P.Kamicha
9. Dostpur 21. Sangrampur
10. Dubeypur 22. Shahgarh
11. Gauriganj 23. Motigarpur
12. Jamo
 

 

 

 

<HOME>