District Sultanpur

pr.jpg (19175 bytes)

Allotment of Sanitary Latrines under Total Sanitary Program

YEAR 2010-2011

Please select the block

1. Akhandnagar
2. Baldirai
3. Bhadaiya
4. Dhanpatganj
5. Dostpur

6.

Dubeypur
7. Jaisinghpur
8. Kadipur
9. Kurwar
10. Kurebhar
11. Karaudikala
12. Lambhua
13. P.P.Kamicha
14. Motigarpur
 

 

<HOME>